Okres zasiłkowy 2023-2024

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji. Przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.
 

W okresie zasiłkowym 2023/2024 trwającym od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodów z 2022 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.

Od 1 października 2023 r. w funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to: 1.209,00 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia progu dochodowego ma zastosowanie reguła „złotówka za złotówkę” uprawnione osoby otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę '' będzie wynosić 100,00 zł.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczenia należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach.

 


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 16-02-2018 10:20

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 04-02-2024 21:13
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 449321, dzisiaj: 9
×

Wyszukaj w serwisie