Nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ

 

 1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: aspirant pracy socjalnej

 • Liczba stanowisk: 1

 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61,

 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 19 miesięcy z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony, na pełny etat.

 • Planowane zatrudnienie od czerwca 2018 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 • wykształcenie co najmniej średnie maturalne, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja, politologia, polityka społeczna.

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o Ochronie Danych Osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,

 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,

 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres,

 • poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

 • nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie się do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego poprzez podjęcie studiów uzupełniających oraz udział w szkoleniach,

 • rozeznawanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, w szczególności asystowanie w przeprowadzaniu przez pracownika socjalnego rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz przeprowadzanie wywiadów pod nadzorem  pracownika socjalnego,

 • asystowanie przy ustalaniu przez pracownika socjalnego form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc, ustalanie form pomocy pod nadzorem pracownika socjalnego,

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy,

 • asystowanie pracownikowi socjalnemu przy prowadzeniu pracy socjalnej z osobą i rodziną,

 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

 • asystowanie w organizowaniu różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

 • pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji,

 1. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 1. Warunki pracy:

  • Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, ale niezbędna jest dyspozycyjność w wyjątkowych sytuacjach.

  • Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.

  • Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

  • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

  • Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy - miejsce pracy – I piętro budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. Budynek nie jest wyposażony w windę.

  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Branicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

    6. Wymagane dokumenty:

      1. list motywacyjny,

      2. życiorys (CV),

      3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załącznika),

      4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

      5. ewentualne referencje,

      6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

      7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych,

      8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo       skarbowe, braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, braku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także braku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

       9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku aspiranta pracy socjalnej,

     10. pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

 

    7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko - aspirant pracy socjalnej” do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 13.00 osobiście w siedzibie OPS pok. nr 4 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby OPS) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 61, 48-140 Branice.

 

     8. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

 • Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

 • Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 • Dokumenty, które zostały złożone niekompletnie nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

 • Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie.

 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany będzie stan wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach.

 • Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

 • W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

 • Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach pod numerem telefonu: 781970500.


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 10-05-2018 18:20

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 10-05-2018 18:22
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 452104, dzisiaj: 42
×

Wyszukaj w serwisie