O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach jest jednostką organizacyjną Gminy Branice. Został powołany uchwałą Nr X/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Branicach z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Głównej 61.

 

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Branice, zapewnienia im pełnej integracji ze społeczeństwem poprzez profesjonalną i skuteczną pomoc.

 

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy oraz zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z regulacją zawartą w ustawach i innych aktach prawnych oraz umowach.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach działa na podstawie:

 • statutu nadanego uchwałą nr X/41/90 z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach;
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny;

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o spieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

 • regulaminu oraz innych aktów prawnych o ile wynikają z nich obowiązki dla Ośrodka.

 


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 03-04-2018 12:21

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 03-04-2018 12:29
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 452157, dzisiaj: 95
×

Wyszukaj w serwisie