DOŻYWIANIE

 

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Program będzie realizowany w latach 2019-2023.

 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie oraz dzieci i młodzieży jest kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:

- osoby w rodzinie – 600 zł (200% – 1200 zł) przypadającą na każdego członka rodziny,

- osoby samotnej – 776 zł(200% – 1552 zł).

 

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest w postaci zakupu posiłków w szkole, do której uczęszcza dziecko, na wniosek rodziców, opiekuna prawnego, rodziców zastępczych.

 


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 16-02-2018 11:01

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 13-02-2023 13:59
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 452108, dzisiaj: 46
×

Wyszukaj w serwisie