Inwestuje w siebie! Dobre dziś-Lepsze jutro.

Projekt pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Działanie 2 8.2 Włączenie społeczne. Projekt ten został opracowany w celu możliwości dalszego upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Całkowity koszt realizacji projektu to: 627.375,00 zł., w tym dofinansowanie: 533.268,75 zł. oraz wkład własny: 94.106,25 zł. Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. - 31.01.2018 r.

Celem głównym projektu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej 32 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach oraz 30 osób z otoczenia.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie motywacji do działania, samooceny i poczucia wiary we własne siły przez 32 osoby będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach oraz 30 osób z otoczenia,

 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdolności interpersonalnych i poziomu integracji społecznej uczestników projektu, tj. 32 osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach,

 • zwiększenie potencjału OPS w Branicach poprzez zatrudnienie w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2017 r. pracownika socjalnego,

 • wzrost aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej przez 12 osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach,

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, tj. 32 osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

W ramach projektu zaplanowano:

 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;

 • realizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy;

 • organizację staży zawodowych dla 15 osób;

 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

 • kompleksową integrację dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji;

 • pracę socjalną, w tym: wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego oraz doposażenie stanowiska pracy.

 


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 16-02-2018 10:24

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 19-04-2018 14:20
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 452142, dzisiaj: 80
×

Wyszukaj w serwisie