Zespół interdyscyplinarny.

Od kwietnia 2011 roku na terenie gminy Branice działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. nakłada na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych, w skład których wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem, a podmiotami, których przedstawiciele są zaangażowani w system pomocowy na terenie naszej gminy.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Branice (Uchwała Rady Gminy Branice Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011 r.).


Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich instytucji pomocowych w Gminie Branice, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
   

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

  1. Aneta Kuziora - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach,

  2. Joanna Chwierut - starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

  W przypadku nieobecności w/w przedstawicieli w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdą zastępcy: Zofia Lenartowicz - starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach oraz Stanisława Lenartowicz - starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

 2. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Piotr Poleszczuk - członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.

  W przypadku nieobecności w/w przedstawiciela w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdzie zastępca: Bartłomiej Kawulok - przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 3. Ochrony zdrowia:

  1. Zdzisława Łacek - pielęgniarka środowiskowa NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach.

  W przypadku nieobecności w/w przedstawiciela w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdzie zastępca: Marta Humeniuk - Wiśniewska - pielęgniarka środowiskowa NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach.

 4. Policji:

  1. Starszy aspirant Paweł Lipiński - dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.

  W przypadku nieobecności w/w przedstawiciela w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdzie zastępca: starszy aspirant Anna Jarosz - Kierownik Rewiru Dzielnicowych.

 5. Oświaty:

  1. Krystyna Kędzierska – pedagog w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Branicach.

  W przypadku nieobecności w/w przedstawiciela w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdzie zastępca: Maciej Nowak – nauczyciel w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Branicach.

 6. Kuratorzy sądowi:

  1. Anna Kunicka – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Głubczycach.

  W przypadku nieobecności w/w przedstawiciela w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdzie zastępca: Anna Herbut - kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Głubczycach.

 7. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach:

  1. Jolanta Hawron – młodszy asystent – psycholog w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach.

  W przypadku nieobecności w/w przedstawiciela w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdzie zastępca: Helena Plicko – młodszy asystent – psycholog w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach.”

 8. Organizacji Pozarządowych:

  1. Siostra Magda Gumienna – Kierownik Stowarzyszenia Immaculata ZIARENKO z siedzibą w Branicach.

  W przypadku nieobecności w/w przedstawiciela w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wejdzie zastępca: Agnieszka Surma – wychowawca w Stowarzyszeniu Immaculata ZIARENKO z siedzibą w Branicach.

 

Współpraca z innymi instytucjami.

Warunkiem koniecznym w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym jest szeroko rozumiana współpraca wszystkich jednostek pomocowych w gminie. To od wczesnej diagnozy środowiska rodzinnego zależy opracowanie indywidualnego planu pracy dla danej rodziny. Silny system wsparcia jest podstawą budowania odwagi ofiary do podejmowania działań ograniczających przemoc.
Szeroko rozumiana profilaktyka i psychoedukacja tworzy w świadomości nas wszystkich bezwzględne „NIE” dla zachowań przemocowych w szkole, w pracy oraz w domu rodzinnym.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują naszej pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą zwracać się o specjalistyczną pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach:

 • pomoc psychologiczną ( na bieżąco, wg potrzeb ),

 • pomoc prawną (poniedziałek godz. 14.30 – 15.30).

 

Wizytę z w/w osobami należy umówić telefonicznie.

 

KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach

ul. Główna 61, 48-140 Branice

tel. 77 486 00 60,

      798 164 605,

      798 171 410,

      781 610 500,

      781 970 500.

mail: opsbranice@.post.pl

 

W sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia dzwoń:

Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Telefon Alarmowy 112

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 0 801 120 002


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 16-02-2018 10:23

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 13-04-2018 14:31
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 449326, dzisiaj: 14
×

Wyszukaj w serwisie