Zasiłek stały

ZASIŁEK STAŁY - przyznawany jest na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy.

Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynoszącego 776 zł),
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie).

Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Przez rodzinę ustawodawca natomiast rozumie osoby spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat a przez mężczyznę 65 lat zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r , poz. 38).

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:

  • osoba otrzymuje rentę socjalną;
  • osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
  • osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
  • osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna.

Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:

  • w przypadku niezdolności do pracy z tytułu wiek.
  • w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony.

Zasiłek stały przyznaje się na okres:

  • w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy.

 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 1000 zł, minimalna - 100 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 16-02-2018 10:18

Modyfikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data modyfikacji:
 04-02-2024 21:10
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 449344, dzisiaj: 32
×

Wyszukaj w serwisie