EURO-KONSULT - projekt „Powrót do aktywności”

Instytut Rozwoju i Innowacji
„EURO-KONSULT” sp. z o.o

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji „EURO-KONSULT” sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że rozpoczął realizację projektu „Powrót do aktywności”, w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 08 - Integracja społeczna, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne.

Projekt skierowany jest do 60 osób (30K,30M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne z terenu woj. opolskiego zgodnie z (KC).

Grupą docelową projektu mogą być wyłącznie osoby:

- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne zamieszkujące obszar woj. opolskiego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej uczestników projektu poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno–zawodowej. Wsparcie grup docelowych odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub zawodowym lub edukacyjnym lub zdrowotnym. Realizacja projektu wpłynie na zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie, dzięki realizacji przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

W ramach realizacji wsparcia uczestnicy odbędą:

I . Wsparcie identyfikacyjno-doradcze - zajęcia indywidualne (10h/os.)

Wsparcie ma na celu aktywizację społeczno – zawodową UP,

W ramach wsparcia prowadzone będą:

 1. Identyfikacja potrzeb UP
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Coaching

 

II. Aktywne metody poszukiwania pracy -Zajęcia grupowe: (5 gr. x 12 os. x 40h/gr.)

 

III. Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych

 1. Wsparcie psychologa
 2. Trening ekonomiczny
 3. Warsztaty zarządzanie sobą
 4. Porady prawne

 

IV. Wsparcie szkoleniowe – zajęcia wynikające z ISR (zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy).

 

V. Staże/praktyki zawodowe - 3 miesięczne staże zawodowe dla 100% UP

 

VI. Pośrednictwo pracy - zajęcia indywidualne (6h zegarowych/osobę).

Ponadto uczestnicy projektu otrzymają:

 1. Zwrot kosztów dojazdu
 2. Badania lekarskie
 3. Ubezpieczenia NNW/OC
 4. Pokrycie kosztu szkolenia oraz egzaminu
 5. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
 6. Stypendium szkoleniowe
 7. Stypendium stażowe

 

Wartość projektu: 1 029 514,62 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskich Funduszy Społecznych: 875 087,42zł

Okres realizacji projektu: od 01-08-2019 do 31-07-2020

Biuro projektu: 

48-100 Głubczyce
ul. Kołłątaja 7
tel. 880607018
e-mail: 

 

Dokumenty do pobrania na stronie projektu http://www.euro-konsult.pl/szkolenia/woj-opolskie/387-powrot-do-aktywnosci-woj-opolskie.html

 

PDFEuro-Konsult - Powrót Do Aktywności.pdf (2,98MB)

 

 


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 19-02-2020 20:11
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 452110, dzisiaj: 48
×

Wyszukaj w serwisie