Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gmina Branice - realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej w wysokości 43.416 zł w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ”, z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

Wsparciem planujemy objąć 4 osoby z niepełnosprawnością. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału a także sytuacja osobista (np. osoby samotne, stopień niesamodzielności itp.). Każdej osobie przysługuje w ciągu miesiąca usługa asystenta w wymiarze nie więcej jak 30 godzin a usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach ustalonych indywidualnie jednak nie przekraczających godzin od 7.00 do 22.00.

Usługi mogą być przyznane pod warunkiem, iż osoba nie ma udzielanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

lub

– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Planowany termin uruchomienia usług to 21 stycznia 2020 roku. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój pracowników socjalnych nr 1 lub pod nr tel. 77 486 00 60.

Druk zgłoszenia do udziału w programie oraz treść programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej do pobrania w załączonych plikach.

 

Załączniki


Opublikował(a):
 Janusz Szewczyk

Data publikacji:
 21-01-2020 15:35
Dokumenty do pobrania Galeria Empatia Epuap Powiatowy Urząd Pracy Itaka Niebieska Linia
Liczba wizyt ogółem: 449339, dzisiaj: 27
×

Wyszukaj w serwisie